Panunumpa

Nan­gan­gako ako bilang taga­pag­pala­ganap ng pro­gra­mang

Elek­tripikasyon na pag­sisil­bi­han ko ang aking inang bayan;

Gagam­panan ko ang tungkul­ing ito upang maitaas ang antas ng

Kabuhayan sa pag­bibi­gay ng liwanag,

Isusu­long ko ang kaun­laran ng aking bayan; at taos puso akong

Nan­gan­gako na tata­hakin ko ang lan­das na tama at matuwid at

Lag­ing isa­s­aisip ang kapakanan ng kapwa ko Pilipino.

Kasi­han nawa ako ng Diyos.