The Dasureco Hymn

Ning dapit sa Haba­gatang Davao

May Koop­er­at­iba sa pasuga Koop­er­at­iba nga mauswagon

Naghatag sa ser­bisy­ong dag­itab­non

Giila nga nag-unang Koop­er­at­iba nga naghatag sa mapus­lanong pasuga.

Misyon mao ang pagta­bang sa kagamhanan pag-hatag kalam­boan sa katawhan

Natukod basi sa gipasakang… Balaod nga P.D. 269

Tumong ug tin­guha mao ang paghatag sa dag­itab­nong kahayag

Kaabag ka sa pag­pa­tu­man sa Repub­lic Act 9136

Balaod sa EPIRA kinas­ing kas­ing gita­mod tun­god ug alang sa ser­bisy­ong tiu­nay,

Mali­payon ta na mag­a­tu­man sa Repub­lic Act 10531

Balaod nga gimugna alang sa kauswa­gan Ning atong haba­gatan

Ang Davao del Sur Elec­tric Coop­er­a­tive maoy naghatag ug kahayag, kahayag ug paglaum,

sa Haba­gatang Davao, Ang DASURECO

Ikaw ang tulay sa kalam­boan, hiyas ug kusog sa haba­gatan

Ikaw ang paglaum ning lalaw­igan, katu­manan sa among damgo.

Ang Davao del Sur Elec­tric Coop­er­a­tive maoy naghatag ug kahayag, kahayag ug paglaum,

sa Haba­gatang Davao, Ang DASURECO

Ikaw ang tulay sa kalam­boan hiyas ug kusog sa haba­gatan

Ikaw ang paglaum ning lalaw­igan, katu­manan sa among damgo

Oh DASURECO.. Oh DASURECO!