Tips for Saving Electricity

IronnoBack
Cloth Iron

Pag­plantsa sa tin­gub.

Ayaw tagsa-tagsaa. Mas maayo kon sa bun­tag mag­plantsa kay bug­naw pa ang pana­hon ug dili pa kaayo daghan ang gagamit sa kuryente

Ibu­tang ang plug sa plantsa kon hapit na mahu­man sa tanan nimong plantsa­honon tun­god kay aduna pay maha­bilin nga init niini nga igo pang gami­ton sa mga panyo ug ubang ginag­may nga tela.

Itunong ang con­trol sa plantsa sa hus­tong init nga gik­i­na­hanglan sa telang ginaplantsa.

arconHQ
Air Conditioners

Itaod ang air­con sa lugar diin dili kini direk­tang mainitan.

Isarado ang tanang bin­tana ug pul­ta­han usa ipaan­dar ang aircon.

Sig­u­raduhang maayo pa ang ther­mo­stat sa aircon.

Palonga ang air­con kon husto na ang kabug­na­won sa kuarto.

Kanunay nga pagalimpyuhan ang fil­ter, con­denser, ug uban pang parte niini.

washnasg
Washing Machines

I-​andam ang tubig ug ang mga lab­honon una isak­sak ang wash­ing machine.

Likayi ang paglunod ug dagko ug bug-​at nga mga sin­ina sa wash­ing machine. Kini maka­pal­isod sa dagan sa motor sa wash­ing machine ug maka­padako sa kon­sumo sa koryente.

Sig­u­raduhang limpyo ang wash­ing machine usa kini gami­ton. Ang hugaw nga naipon dinhi mamahi­mong mak­ababag sa pag­tuyok sa motor ug maka­padako sa kon­sumo sa kuryente.

Tin­guba ang paglaba.

elec
Electric Fans

Kung ang fan kina­hanglan sa usa ka direksyon lamang, i-lock ang oscil­la­tor niini, sa ingon nga paagi ang hangin direkta sa usa ka lugar nga didto gikinahanglan.

Palonga ug i-unplug ang elec­tric fan kung dili gamiton.

lih
Lights

Likayi ang paggamit ug bom­bilya. Hinoon, pilia ang flu­o­res­cent lamp tun­god kay mas gamay ang kon­sumo sa koryente niini.

Ibu­tang ang bom­bilya nga kusog mukaon ug koryente sa lugar diin dili kaayo gik­i­na­hanglan ang kahayag.

Pagalimpy­ohan sa kanunay ang mga bom­bilya o flu­o­res­cent aron pirmi kusog ang siga niini. Ang abog nga mat­apok sa suga maoy hin­ung­dan nga maka­pahi­nay ug singkuenta porsyento sa siga niini.

Television

Ayaw kalimti sa pag-​ibot ang plug gikan sa out­let pagkahu­man ug palong sa TV.

Mas dako ug kon­sumo sa koryente ang col­ored nga telebisyon. Mas labing maayo kon pil­ion na lamang ang pabori­tong tan-​awon.

elecstove
Electric Stoves

Ayaw gamita ang dako nga burner sa gag­may nga kaldero o karahay.

I-​andam usa ang tanang gami­ton sa pagluto aron malikayan ang pag-​switch on and off sa stove.

Sa pana­hon nga magluto, batasana ang pag­pa­long sa stove o oven pila ka min­uto usa mahu­man. Aduna pay kainit nga maha­bilin nga igo pang maka­pa­luto bisan wala na mogamit ug koryente.

Gamita ang flat-​bottomed nga lutu­a­nan nga adunay gaan nga tak­lob. Kini maka­padali sa “heat trans­fer” ug dali nga maka­pa­luto ug pagkaon.

NR-BL307VSMY-Product_ImageGlobal-1_my_en
Refrigirators

Pilia ang stan­dard nga klase sa refrig­er­a­tor tun­god kay ang frost-​free kusog mukaon ug koryente.

Hinum­dumi ang pagkaong angay kuhaon usa abre­han ang ref. Likayi ang pag-​abre sarado niini.

Pabug­nawa usa ang init nga pagkaon usa isu­lod sa refrigerator.

Ihan-​ay ug pagbu­tang ang pagkaon sulod sa refrig­er­a­tor aron mabahin ang kabug­na­won niini.

Kanunay nga i-​defrost ang ref. Ang frost nagasil­bing insu­lat­ing blan­ket mao nga ang motor naga­tra­baho ug dugay hin­ung­dan sa pag­dako sa kon­sumo sa koryente.

Limpyuhi ang com­pres­sor unit ug con­denser cells kada bulan.

Iplas­tar ang ref layo sa abuhan. Ibu­tang kini sa lugar nga haruhay ang sirku­lasyon sa hangin.

Sig­u­raduhang “air­tight” ang pagkasarado sa ref. Kini mahibaluan pinaagi sa pagbu­tang ug papel sa sira niini. Kon kini dali ra nga mabira, gik­i­na­hanglang ilisan na ang gas­ket niini.

Going back to the Basics of Electrical Safety

Elec­tri­cal acci­dents and fire dis­as­ters can and do occur even with our best inten­tions. There are three major causes of elec­tri­cal acci­dents: care­less­ness, mis­use and get­ting in a hurry; and there are two rea­sons for these unsafe acts: we know bet­ter but inten­tion­ally, we do some­thing unsafe, and, we don’t know bet­ter.

Whichever the case, any one can bring dis­as­trous results. Let’s take quick refresher on the basics of elec­tri­cal safety and let’s share this to every­body espe­cially to BAPA and MSEAC mem­bers.

Dos and Donts of Electrical Safety

12 Tips On How To Do Your Share In the Fight Against Global Warming

1. Change your light bulbs
Use com­pact flu­o­res­cent light bulbs (CFLs), instead of incan­des­cent lights. CFLs use up to 75% less elec­tric­ity and last up to13 times longer.

2. Open a Win­dow
When the sun is out, draw those blinds or cur­tains to let the nat­ural light in. Dur­ing cool nights and morn­ings, turn off that air conditioner.

3. Wash clothes in Bulk
Accu­mu­late dry clothes for fewer loads on your wash­ing machine. Hang your clothes to dry, rather than using an elec­tric dryer.

4. Unplug appli­ances when you can
TV sets, stereos and video play­ers on standby still con­sume power. When buy­ing new appli­ances, pick the most energy-efficient models.

5. Take care of your car
Keep your car engine in shape and your tires prop­erly inflated. Inef­fi­cient engines and under-flated tires would cost you thou­sands in wasted gasoline.

6. Drive care­fully
If you must drive, try not to go too fast or be too aggres­sive on the road. Avoid rapid accel­er­a­tion, as this can burn as much as 50% more fuel.

7. Ride the bus
If you can walk or take a bike to your des­ti­na­tion, leave the car at home. This would not only save gas, it would reduce CO2 emis­sions by mil­lions of tons.

8. Join a car­pool
If pub­lic trans­port is not fea­si­ble or prac­ti­cal in your area, join­ing a car­pool is the next best thing. The idea is to make the most of every vehi­cle on the road.

9. Pay your bills online
This means less car trips and less checks, which in turn trans­lates to less fuel spent for trans­port­ing, check­books, less solid waste, and more trees to clean air.

10. Don’t get addicted to your com­puter, though
Turn off your com­puter more often. By keep­ing it for only four (instead of 24) hours a day, you reduce its CO2 emis­sion by 88%.

11. No more Plas­tic Bags
Bring­ing cloth bags or used boxes to the super­mar­ket means less plas­tic bags to pro­duce and to throw into land­fills and, thus, less green­house gases.

12. Use recy­cled paper
Recy­cling paper requires 60% less energy than pro­duc­ing new paper. Energy ton would serve 4,400 kwh of energy, 30,000 liters of water and 19 trees.